donderdag 30 mei 2024

DORPSRAAD ZOLDER kwam gisterenavond samenVerslag en foto's van de Dorpsraad Zolder Centrum - 29 mei 2024 door Linda Graaulus Aanwezigheid: Leden van de dorpsraad, gemeentelijke afgevaardigden, en betrokken bewoners.

1. Herziening van het Memorandum 2025-2030
Tijdens deze bijeenkomst werd het memorandum voor de beleidsperiode 2025-2030 opnieuw besproken. Dit memorandum, dat nog steeds aangepast kan worden, dient als handleiding voor de politiek om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de gemeenschap. Het doel is om de leefbaarheid van Zolder Centrum te bevorderen, niet om politieke bewustwording te forceren.

2. Communicatie en Participatie
Er werd erkend dat de communicatie rond recente werkzaamheden beter was dan voorheen. Toch blijft participatie een belangrijk aandachtspunt. De dorpsraad vraagt om een vlotte communicatie en participatie in adviescommissies, met name bij projectzones zoals Woutershof, de sporthal, en het zwembad. Er wordt vaak het gevoel gegeven dat inspraak mogelijk is, maar suggesties worden zelden opgevolgd.

3. Handel en Economische Ruimte
Heusden-Cité is aangeduid als bovenlokaal handelscentrum, terwijl Heusden-Dorp en Zolder-Centrum als lokaal handelscentrum fungeren. Er wordt een herziening van het commercieel strategisch plan voorgesteld om handel te stimuleren. De huidige situatie op de Meylandtlaan, volgebouwd met handelszaken, laat weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Er is behoefte aan een visie voor kleinhandel in en rond het centrum van Zolder, inclusief oplossingen voor parkeergelegenheid en financiële stimulansen voor handelaars.

4. Verkeer en Mobiliteit
Verbetering van de verkeerscirculatie is noodzakelijk om het centrum aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers. Het weren van bussen en langparkeerders uit het centrum, evenals investeringen in laadpalen, worden besproken. De afschaffing van enkele bushaltes, zoals bij het Weyerke, en de noodzaak van snelheidscontroles en handhaving werden benadrukt.
5. Openbare Gebouwen
Er moet een nieuwe bestemming worden gevonden voor openbare gebouwen zoals het voormalig CVO-gebouw (nu Bruisend Zolder). Ondergronds parkeren en vergroening van het Heldenplein zonder verlies van parkeerplaatsen zijn mogelijke oplossingen. Creatieve invullingen voor parkeerplaatsen bij de sporthal en sportzaal, waar competitie mogelijk is, moeten worden overwogen.

6. Jeugd en Recreatie
Er wordt gepleit voor verdere valorisatie van JOGEM en het dorpshuis. Het onderhoud van domein Meylandt en het Domherenpark is verbeterd sinds de gemeente deze gebieden opnieuw heeft aangekocht. Er is ook aandacht voor een nieuwe kruidentuin, die door regionale landschappen zal worden onderhouden. Het Domherenhof moet een parkgebied blijven waar recreatiesport mogelijk is, zonder het te transformeren in een natuurgebied.

7. Sportfaciliteiten
De dorpsraad blijft aandringen op een volwaardige sporthal na de afbraak van de huidige sporthal en het zwembad. Er is een tekort aan faciliteiten voor competitieve sporten zoals basketbal. De afwezigheid van een cafetaria en tribunes wordt als een gemis ervaren. Er is ook geen inspraak geweest bij de plannen van het creëren van ‘open lokalen’ in 'De Leerplaneet', waar de gemeenschap dacht toegang te krijgen tot de lokalen, maar dit nu enkel onder strikte voorwaarden krijgt, zoals vrijwillig meewerken aan het schoolfeest.

8. Lokale Culturele Activiteiten
Met de verplaatsing van Muze is er behoefte aan een dorpshuis voor lokale en culturele activiteiten. Er is momenteel een tekort aan vergaderruimtes voor verenigingen.

9. Woonbeleid
De dorpskernen moeten een rol spelen in de opvang van de bijkomende behoefte aan 250.000 woongelegenheden in Vlaanderen tegen 2040. De dorpsraad stelt hoogbouw voor tot maximaal vier bouwlagen in de dorpskern, met een goede mix van koop- en huurwoningen en experimenten met gemeenschappelijke woonvormen en verkeersvrije woonerven.

10. Historisch Erfgoed
Het Woutershof, na de kerk het belangrijkste monument van Zolder, moet gerestaureerd en uitgebouwd worden tot een open actief museum. Momenteel is het Woutershof moeilijk toegankelijk en te klein om als buurthuis te dienen. Leegstand in het Domherenhof moet aangepakt worden, mogelijk door vergaderzalen te creëren.

11. Natuurbehoud
Zolder beschikt nog over veel groen. Uitbreiding van woningbouw mag niet ten koste gaan van open ruimten. Er moet een visie ontwikkeld worden voor natuurbehoud, met speciale aandacht voor wateroverlast in gebieden zoals Beekbeemden.

Conclusie: De dorpsraad van Zolder Centrum heeft tijdens de bijeenkomst op 29 mei 2024 uitgebreid besproken hoe de leefbaarheid van het dorp verbeterd kan worden. Er werd gepleit voor betere communicatie, meer inspraak bij projecten, stimulering van lokale handel, verbetering van verkeerscirculatie, optimalisatie van openbare gebouwen, ondersteuning van jeugd en sport, en behoud van groen en erfgoed. Het aangepaste memorandum zal worden herzien en ter goedkeuring voorgelegd aan de politieke afvaardiging.