donderdag 20 juli 2023

Tijdelijk onttrekkingsverbod in Limburg

Om de effectiviteit van het onttrekkingsverbod van 9 juni 2023 in de provincie Antwerpen te ondersteunen, wordt er gelijktijdig ook in Limburg een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld voor enkele kleinere stroomgebieden. Het gaat over de bovenlopen van de onbevaarbare waterlopen die in het Antwerpse verbod zijn opgenomen.

Het betreft de stroomgebieden van de Molse Nete en de Grote Laak, beide onderdeel van het Netebekken.
Zie kaartje als bijlage bij het besluit voor een grafische aanduiding van het betrokken gebied.
Deze maatregel gaat in vanaf 10 juni 2023 en zal worden opgeheven per besluit, en dit wanneer de droogtetoestand het toelaat. Er zijn in het besluit ook enkele uitzonderingen voorzien.
Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides.
Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie.
Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

Droogtetoestand Limburg
De toestand in Limburg is vergelijkbaar met die in Vlaanderen, waar de Droogtecommissie op 8 juni heeft besloten om het beheerniveau op te schalen van niveau 0 (normaal beheer – code groen) naar niveau 1 (preventieve maatregelen – code geel). Dit omwille van de dalende trend in de cijfers.

Uit de meest recente meetresultaten blijkt dat de debieten en grondwaterstanden ook in Limburg in dalende lijn zitten. Doch worden er momenteel nog geen drempelwaarden onderschreden. Dit maakt dat er op dit moment in Limburg geen bijkomende maatregelen nodig zijn dan deze die voorzien zijn bij code geel. Temeer omdat in Limburg zo goed als alle ecologisch kwetsbare waterlopen beschermd zijn door een permanent onttrekkingsverbod, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is (zie rood gebied op kaartje als bijlage bij het besluit).

Gouverneur Jos Lantmeeters: "Dit bijkomend tijdelijk onttrekkingsverbod in Limburg is vooral ingegeven vanuit solidariteit met de beslissing in de provincie Antwerpen. Het is immers logisch dat er voor een stroomafwaarts verbod ook stroomopwaarts een gelijkaardig verbod van toepassing is. Voor het overige valt het overgrote deel van de kwetsbare waterlopen in Limburg al onder het permanent verbod. De laatste cijfers geven aan dat bijkomende maatregelen momenteel niet nodig zijn, maar we blijven de situatie in onze provincie op de voet volgen."

Het besluit kan worden geraadpleegd op de website crisis-limburg.be of via www.limburg.be/besluitengouverneur.