donderdag 23 december 2021

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn principiële goedkeuring voor de invoering van een fietsstraat in het gedeelte
  van de Padbroekweg en Everselstraat gelegen tussen de Pater Beckersstraat en Lochtemanweg.
• Tot en met 31 december geldt er éénrichtingsverkeer uitgezonderd fietsen en bromfietsen van klasse A en P op de toegangen tot de
   parking van De Kring/Kuipershof. De proefopstelling wordt later geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
• De politiezone Heusden-Zolder stapt in de raamovereenkomst van de provincie Limburg om samen het in beslag genomen lachgas
   te laten ophalen en milieuvriendelijk te verwerken.

Scholenplan De Toverfluit, De Brug en Daltonschool
Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van het scholenplan onder andere de schoolomgevingen van De Toverfluit en De Brug in Heusden en de Daltonschool in Zolder aan te pakken. Zo krijgen De Toverfluit en De Brug een heringerichte parking met een veilige wachtzone en wandel- en fietsverbinding. Ook de herinrichting van het pleintje ‘Het Bergske’ met extra parkeervakken en een groene wacht- en speelzone aan de Daltonschool staat op de planning.
Eén grote huisvestingsmaatschappij in Limburg
In Limburg fuseren vanaf 1 januari 2023 alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen tot 1 woonmaatschappij. Dit moet de aanvraag voor een sociale woning vergemakkelijken en de lange wachtlijsten terugdringen. De gemeente- & OCMW-raad gaat, samen met de 41 andere Limburgse gemeenten, akkoord met de hervorming.

Bomenonderzoek kasteel Meylandt
In het kader van de opwaardering van het kasteelpark Meylandt, heeft de groendienst samen met de boswachter een visuele inspectie gedaan van de bomen op de percelen van het park. Hieruit bleek dat vooral rondom de hondenlosloopweide en aan de fruitgaard veel bomen er slecht aan toe zijn. Het lokaal bestuur stelde daarom een aannemer aan die de bomen op deze percelen gaat onderzoeken. In een latere fase zullen er kap- en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
De raad van 16 december vindt plaats in de raadzaal.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen