vrijdag 11 augustus 2023

Dit is Heusden-Zolder => Pastoor Saks

Hierlangs zie je een foto van de eerwaarde heer Pastoor Saks die in 1911 pastoor werdt van de St Vincentiuskerk in Zolder-centrum. Hij bleef er dit ambt uitoefenen tot in 1936.

Pastoor Saks was een zeer streng priester, een goed herder, en een sociaal pionier. Passtoor Saks was zeer mild voor de armen en een voorbeeld van priesterlijke zelfverloochening. Pastoor Sak had de zusters Maricolen al naar Zolder gehaald om er een katholiek onderwijs uit te bouwen. Pastoor Sak had gezorgd voor onderdak en het klooster der Maricolen werd in 1916 door Notaris Bielen per testament aan pastoor Sak geschonken

In 1936 werd hij rector van het gehucht Boekt dat ondertussen een nieuw gehucht was geworden.

Met veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder uit het boek ""Zolder """ uit 1983

Hieronder heeft Patrick Vanoppen even ons de stamboom van eerwaarde heer pastoor Saks samengesteldt waarvoor onze dank natuurlijk. Zijn 3 broers werkten allen in de religieuze sfeer (respectievelijk witheer, pastoor en leraar aan het seminarie).
En in de periode van de ruzie met juffrouw Leen over het benoemen van onderwijzeressen was zijn oom inspecteur van het katholiek onderwijs.