donderdag 27 april 2023

Ontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg "Ruimtepact 2040"

Ruimtepact 2040: Ambities provincie i.v.m. wonen niet realistisch voor Heusden-Zolder Persbericht bij agendapunt OZ.7 Ontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg "Ruimtepact 2040" In het ontwerp Ruimtepact 2040 komt duidelijk de keuze voor sterke steden en leefbare dorpen naar voren, in combinatie met het vrijwaren van de open ruimte.

Om te bepalen waar er nog woningen mogen komen, werkt de provincie met het concept van de regionale woningmarkt. Binnen elke woningmarkt duidt de provincie een aantal kernen aan waar ze wonen en werken wil aanmoedigen. Om het woonweefsel strategisch te versterken (sterkere kernen, meer open ruimte), doet de provincie een bovenlokale verdeling van het woningobjectief*, waarbij ze streeft naar een verhouding van minstens 70% naar 43 bovenlokale kernen en maximum 30% naar de lokale kernen. In Heusden-Zolder werden geen bovenlokale kernen geselecteerd. Het woningobjectief voor Heusden-Zolder wordt in het ruimtepact vastgelegd op 1.214 wooneenheden.

Het aantal huishoudens in Heusden-Zolder bedroeg op 1/1/2020 13.355. Op 1/1/2022 was dat aantal al gestegen tot 13.661. In een periode van 2 jaar groeide het aantal huishoudens dus met 306 eenheden. Aan deze bouwsnelheid bereikt Heusden-Zolder het maximum aan groei al in 2028. De gemeente heeft daarnaast ook een verplichting om sociale woningen te (laten) bouwen. Dit aantal wordt opgelegd door Vlaanderen in het zogenaamde BSO (Bindend Sociaal Objectief). Het BSO voor Heusden-Zolder bedraagt 197 sociale huurwoningen die gerealiseerd of opgestart moeten zijn tegen 2025. Eind 2022 bereikte het lokaal bestuur in dat kader al een totaal van 145 sociale huurwoningen, al gerealiseerd of in planning. De overige 52 (verplicht te bouwen) woningen tellen uiteraard ook mee voor dat woningobjectief.

Het lokaal bestuur stelt vast dat deze ambities die de provincie hanteert niet realistisch, noch haalbaar zijn. Daarom vraagt Heusden-Zolder aan de provincie om de opgenomen principes van de verdeling van het woningobjectief te toetsen aan de realiteit en indien nodig de indeling van de kernen bij de verschillende types te herbekijken binnen de woningmarkt.

Er zou een betere balans moeten zijn tussen de samenstelling van de woningen/woonvormen en de bevolking. Er is een spanningsveld tussen de toegelaten groei en het Bindend Sociaal Objectief (BSO). Hierdoor krijgen de sociale woningen een groter aandeel in het totale aanbod van nieuwe wooneenheden. Dit is niet gezond. Het is afwachten in welke mate Wonen Vlaanderen hier rekening mee gaat houden. Een woningobjectief van 1.214 eenheden in de periode 2020-2040 is geen realistisch objectief. Rekening houdend met de realiteit van de groeicijfers in de gemeente en de bovenlokale functies in de kernen Heusden-Berkenbos en Voort, dringt de gemeenteraad dan ook aan op een hoger woningmarktobjectief voor Heusden-Zolder.

De ambities voor een sterk weefsel met leefbare steden én dorpen zijn pas waar te maken wanneer de doelstellingen realistisch zijn en een gezonde spreiding (lokaal en naar typologie) garanderen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om langs de ene kant een rem te zetten op woningaanbod, en tegelijk het wonen betaalbaar te houden of te maken. De illusie dat iedereen welvaart bij het wonen in de stad en de dorpen leeglopen, gaat alleszins niet de zaligmakende oplossing zijn. En wie gaat het mogen oplossen? Juist ja…
* Het woningobjectief is het nodige aantal bijkomende woningen om de verwachte groei op te vangen in de periode 2020-2040
Lokaal bestuur Heusden-Zolder Heldenplein 1 | 3550 Heusden-Zolder | 011 80 80 80