maandag 27 juli 2020

Offerfeest maatregelingen in verband met de covid-19 pandemie

Protocol van het EMB
4de fase voor de heropening van moskeeën
Brussel, 27 juli 2020
Van bij het begin van de pandemie in ons land, door het coronavirus Covid-19, heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimburgers gevraagd om de gezondheidsmaatregelen, die opgelegd zijn door de Belgische Staat voor het behoud van de volksgezondheid, strikt na te leven.

Zo hebben we spijtig genoeg moeten beslissen om de moskeeën te sluiten terwijl de maand Ramadan eraan kwam. Het vasten tijdens de maand Ramadan is immers één van de vijf pijlers van de islam en tijdens deze periode van het jaar worden de moskeeën ook het drukst bezocht.

De specifieke maatregelen voor de uitoefening van de islamitische eredienst in de gebedsplaatsen werden genomen met het oog op het behoud van de gezondheid van de burgers, wat een van de doelen is van de islam en voorrang heeft op elke andere overweging.

Nu België sinds begin mei begonnen is aan een versoepeling van de lockdown, wenst ook het EMB dat de religieuze activiteiten geleidelijk heropgestart kunnen worden. Hierna volgen de voorzorgsmaatregelen die het EMB voorschrijft met het oog op een geleidelijke hervatting van de erediensten in de moskeeën, met naleving van de door de Belgische overheid opgelegde maatregelen:

1) Aantal mensen en hygiënische maatregelen
- De moskeeën zijn alleen toegankelijk tijdens de vijf dagelijkse gebeden, het vrijdaggebed en de religieuze vieringen (begrafenissen, huwelijken, de twee feestgebeden). De moskeeën mogen de toegang beperken tot enkele gebeden om de kans te hebben de lokalen in goede omstandigheden te desinfecteren

- Het aantal mensen dat toegelaten wordt tot de moskee is vanaf 1 juli 2020 beperkt tot 200 personen. Vanaf 29 juli 2020 wordt dit teruggebracht naar maximaal 100 personen ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020.

- De afstand van 1,50 m tussen elke gelovige moet worden aangehouden tijdens de hele duur dat iemand in de moskee aanwezig is, ook tijdens het bidden. Om de gelovigen te helpen deze afstand te bewaren worden de plaatsen aangegeven in de gebedszaal met plakband, krukjes, enz.
- Zich aanbieden in de moskee in staat van rituele reinheid
- De handen wassen met water en zeep of desinfecteren alvorens de moskee te betreden
- Zelf zorgen voor een eigen individueel gebedstapijt
- Gedurende de aanwezigheid in de moskee moet de mond en neus bedekt worden
- De moskee verlaten van zodra het gebed gedaan is


2) Door de verantwoordelijken van de moskee te nemen maatregelen
- Erover waken dat de gelovigen de regels volgen
- Voorzien van een afzonderlijke in- en uitgang uit het gebouw en uit de gebedszaal,
- Zorgen voor voldoende verluchting van de lokalen
- Regelmatig schoonmaken van de lokalen
- Verwijderen van boeken, gebedskralen en alle andere voorwerpen die mogelijk door de gelovigen aangeraakt kunnen worden
- Aanplakken van de richtlijnen in de moskee

3) Beperkingen en verboden
- Het is verboden om elkaar te begroeten met een handdruk of elkaar te kussen
- Het is verboden om samen te komen in en buiten de moskee
- Het is absoluut verboden om te eten in de moskee. Water drinken mag maar mits brengen van een eigen waterfles
- Wie deze voorschriften niet naleeft, zal de moskee moeten verlaten
- Aan oudere, zieke, kwetsbare mensen of mensen met een chronische ziekte wordt gevraagd niet naar de moskee te komen
- Alle activiteiten in de moskee buiten de vijf dagelijkse gebeden en religieuze ceremonies blijven opgeschort