donderdag 23 april 2020

NVA bijkomende agendapunt gemeenteraad van 30 april


lndiener(s) : Herwig Hermans, Simonne Janssens-Vanoppen, Hans Zegers, Ann Leyssens,
Onderwerp / titel : Differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in het voordeel van de lokale economie.
Uiteenzetting van de feiten en argumentatie:

De COVID-19 pandemie brengt grote delen van het openbare en economische leven voor een periode tot stilstand. Alle aandacht gaat nu uiteraard in eerste instantie naar de vertraging van de verspreiding en medische zorg voor de getroffenen. Verder ook naar de sociale zorg voor zij die het al moeilijk hebben of eenzaam zijn en nu extra getroffen worden door deze crisis. We kunnen in die zin in onze gemeente fier zijn op de artsen, verpleegkundigen en ander personeel van ons ziekenhuis en eerstelijnszorg. Alsook op de vele vrijwilligers die in onze gemeente zoals steeds het beste van zichzelf geven. De gemeentelijke website tracht maximaal te coördineren, een goede zaak.

Alle overheden van het Europese niveau, over het federale tot het Vlaamse niveau nemen maatregelen om onze economie boven water te houden. Een belangrijk deel daarvan gaat over snelle lastenverlagingen en ondersteuning opdat de ondernemingen niet finaal vastlopen door een gebrek aan liquide middelen. Daarom wordt gesteund, waarborgfondsen opgezet, betalingen aan de overheid uitgesteld etc..

Op voorzet van de N-VA fractie in het Vlaams parlement is op 15 april een decreet gestemd dat aan de gemeenten uitstel geeft tot 20 mei om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te leggen, Die moeten dan doorgegeven worden voor eind mei i.p.v. eind maart. Op die manier kunnen de gemeenten en steden ook zelf nog besluiten een lokale steun uit te werken op een belangrijke lokale belasting. Er zijn daartoe twee mogelijkheden. De opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen in het algemeen verlaagd worden. Of men kan gebruik maken van een nieuwe decretale mogelijkheid sinds aanslagjaar 2019 om de opcentiemen te differentiëren. Dat is zoals differentiëren in een klas. Twee verschillende aanpakken hanteren voor twee verschillende groepen. Hoe dat kan is technisch en wordt beschreven op: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/onroerende-voorheffing/differentiering-van-gemeentelijke-opcentiemen-op-de-onroerende-voorheffing Het voorstel van N-VA is dan om die opcentiemen voor de lokale economische actoren gevoelig te verlagen of helemaal te laten vallen als deel van de heropbouw van de lokale economie.

Daarom onderstaand voorstel van besluit.
Voorstel van besluit:
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om: • De mogelijkheid te bestuderen een differentiatie van de opcentiemen door te voeren in het voordeel van de lokale economie.
• Hierbij een eerste scenario te bekijken richting alle ondernemingen en handelaren. En vervolgens ook een tweede scenario meer specifiek gericht op de handelaren.
• Zulk een scenario tijdig ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad. Indien men daarbij in tijdnood geraakt, wordt desnoods de gemeenteraad wat vervroegd of een bijkomende gemeenteraad gehouden zonder zitpenning.