maandag 27 januari 2020

Extra agendapunt gemeenteraad voorstel uitwerking plan voor onze politiezone


BIJKOMEND AGENDAPUNT VOOR DE GEMEENTERAAD VAN HEUSDEN-ZOLDER:

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2020

lndiener(s) : Herwig Hermans, Hans Zegers, Ann Leyssens, Simonne Janssens-Vanoppen
Onderwerp / titel : Naar een werkgroep of commissie met externe expert(en) om de toekomstmogelijkheden van de politiezone Heusden-Zolder in kaart te brengen.

Uiteenzetting van de feiten en argumentatie:

Eind 2019 besliste het gemeentebestuur de onderhandelingen om de politiezone Heusden-Zolder te laten opgaan in een grotere politiezone stop te zetten. Inmiddels ligt – op vraag van de gouverneur - een rapport voor van criminoloog Jelle Janssens waarin parameters en mogelijkheden geschetst worden voor andere fusieoperaties om in Limburg tot een geheel van politiezones te komen die elk een voldoende grote omvang hebben om effectief te zijn over al hun taken.
Meer en meer ziet het er naar uit dat onze gemeente als enige geïsoleerd zal opereren. Ondanks de beslissingen en de uitleg van de meerderheid eind 2019 wordt nu voor het eerst door de korpscommandant in HBVL 23/01/2020 verklaard: “ …op middellange termijn wordt het onhoudbaar…” In het algemeen wordt de beslissing van onze gemeente om solo te blijven gaan door b.v. de gouverneur maar ook door experts duidelijk afgewezen.
In het licht van dit voortschrijdend inzicht is het echt belangrijk dat er lange termijn keuzes gemaakt worden over de lokale partijgrenzen heen en met behulp van onafhankelijk expert-advies. Een vraag om tot een bijzondere werkgroep te komen die een lange termijn plan voor onze politiezone moet schetsen, werd eerder al afgewezen. Toch is dit de enige politiek correcte werkwijze om tot gedragen oplossingen te komen i.p.v. louter wat heen en weer te argumenteren. De N-VA steekt nogmaals de hand uit om in dit dossier mee te werken en mee verantwoordelijkheid te nemen.

Voorstel van besluit:


De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen een specifieke werkgroep of zelfs een commissie op te starten. Deze heeft tot doel om over lokale partijgrenzen heen een lange termijn plan voor onze politiezone uit te werken, gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk advies. In deze oefening worden alle stakeholders en vertegenwoordigers van alle lokale politieke partijen in de gemeenteraad betrokken. Er wordt minstens één externe onafhankelijke expert ingeschakeld.
Datum: 23 januari 2020: